Para ver transcripción, hacer click en correspondiente texto Página inicial
  PREÁMBULO lA CATEGORÍA DE LOS "ENEK"
AKARAPICHAIMA AKUWAMARI AMARIWAK AMAYIKOK AMUCHIMA
ANWONA APICHUAI ARAMARI ARAVERANKO ASOKOME
AWOINERIPUE AYITEN CHIRIKAWAI ÔKÔYIMA EMBATAPIYU
EMBUKUCHIMA ETITO IAI KADAVA KAIKARUA
KAIRAWAIMATEPUI KAKO POTORI KAMBUECHIKE KAMONIMA KANAIMA
KAPUI KARINA KENEWO KERE POTA KESEPAME
KUIN LA CATEGORÍA MAICHAK MAKUNAIMA MANATAURAI
MARIPAIMA MARITE MATEU MAWARI MAYIKOK
MUI MUREI DE ANWONA MUTUK ORODAN PAIREURE
PAUSUMA PEMON ENASAK WONOREPE PIAIMA PETRIFICADO PIAIMA PIKA KANWARI
POITOMA PUEKEK PUPU PIAPUETON PUPUPUE PURPUR
RAKAI RATO DE YUNWARU RATO RIWORIWO SAROPA
SEIPAN SEITATEPUI SERERE TAITAI TAMUEKAN
TAPUTAPUKA TARIRU TAUNA TERAMEN TUENKARON
URUPERE URUTURU WADAKAPIATEPUI WAIKINIMA WAIRARIMA
WARANAPI WATO WAYUVADEN WEI WEWE
WI WOKTAUTA WOPAIMA YAI YARIMA